Huishoudelijke regelementen

Geldigheid vanaf februari 2012

alle voorgaande reglementen van Relay komen hiermee te vervallen.

1.Definities

Relay: Volleybalvereniging Relay uit Langedijk ingeschreven in de KVK nr. 40635628

Lid: Ingeschreven als lid van de vereniging in één van de onderstaande categorieën

Seniorlid: Verenigingslid boven de 18 jaar (op of voor 1 oktober 18 geworden)

Jeugdlid A/B/C: Verenigingslid onder de 18 jaar (op of voor 1 oktober onder 18 jaar)

Jeugdlid D/E/F: Verenigingslid onder de 12 jaar (op of voor 1 oktober onder 12 jaar)

Recreant: Verenigingslid, alleen trainen, speelt geen Nevobo competitie

Verenigingsjaar: loopt van 1 september t/m 31 augustus. Dit loopt synchroon met het verenigingsjaar

van de Nevobo, waar competitie spelende leden worden ingeschreven.

2.Lidmaatschap

2.1. Het Bestuur bepaalt, dat van ieder nieuw toegetreden lid € 5,- inleggeld zal worden geheven.

2.2. Lidmaatschap geldt vanaf het moment van inschrijving en betaling van de contributie.

2.3. Lidmaatschap duurt tot einde verenigingsjaar waarin het lid opzegt en wordt stilzwijgend

verlengd zo lang het lid niet opzegt.

2.4. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden aan de ledenadministratie van

Relay, minimaal 3 maanden voor het einde van het verenigingsjaar. (Opzegging dient dus te

geschieden voor 31 mei, staat op de website)

3.Contributie

3.1. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op voorstel van het Bestuur in de algemene

ledenvergadering vastgesteld.

3.2. Op de contributiefactuur van seniorleden, A/B/C jeugdleden en recreanten wordt een lot voor

de Grote Clubactie in rekening gebracht. Dit lot wordt beschouwd als deel van de contributie en

mag niet in mindering gebracht worden op het factuurbedrag (verplicht). (Niet meer van toepassing sinds 2018-2019)

3.3. Op de contributiefactuur van de jeugdleden zal vanaf seizoen 2012/2013 een bedrag voor

shirthuur opgenomen worden

3.4. De contributie dient in één termijn te worden voldaan voor 1 juli van het verenigingsjaar. In

overleg is betaling in termijnen mogelijk. Dit ontslaat het lid niet van de verplichting het

volledige seizoen te voldoen.

3.5. De contributie is niet terug vorderbaar met uitzondering van de volgende gevallen:

A Opzegging van een lid voor aanvang van het verenigingsjaar. In dit geval wordt de contributie

gerestitueerd onder aftrek van de betaalde Nevobo contributie en € 10,-

administratiekosten. (Opzegging dient te geschieden voor 1 juli, staat op de website)

B Opzegging als gevolg van een blijvende blessure of overlijden van het lid. In dit geval wordt,

naar rato van het verstrijken van het verenigingsjaar, het resterende contributiebedrag

gerestitueerd met aftrek van Є 10,- administratiekosten.

3.6. In geval van langdurige (>2 maanden) niet blijvende blessure, wordt het lidmaatschap

opgeschort tot het lid de training weer aanvangt. De penningmeester bepaalt welk bedrag voor

het volgende seizoen “bijbetaald” wordt voor het opvolgende verenigingsjaar. Deze opschorting

is ten hoogste 12 maanden en omvat geen restitutie van contributie.

3.7. Restitutie van contributie in niet genoemde situaties zal per geval door het bestuur beoordeeld

worden.

4. Aansprakelijkheid:

4.1. Het Bestuur is niet aansprakelijk voor verwonding van, of enig ander lichamelijk letsel door de

leden opgelopen voor, tijdens of na de gehouden training of wedstrijden.

4.2. Schade aan het door de vereniging te gebruiken gebouw of de daarin aanwezige toestellen,

ontstaan als gevolg van opzet, schuld of grove nalatigheid wordt verhaald op de veroorzaker

daarvan.

4.3. Het Bestuur is niet aansprakelijk voor vermissing van, of schade aan, persoonlijke eigendommen

van leden, ontstaan voor, tijdens of na de gehouden trainingen of wedstrijden.

4.4. Boetes, door de Bond aan de vereniging opgelegd, wegens overtreding van reglementen of in

gebreke blijven van leden of teams, kunnen door het Bestuur op de betreffende leden of teams

worden verhaald.

5. Algemene Leden Vergadering.

5.1. Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Het bestuur stelt jaarlijks de datum

van de ledenvergadering vast. Deze datum wordt op de website gepubliceerd en de uitnodiging

tijdig tijdens de training verstrekt (uiterlijk ca. 2 weken vooraf)

5.2. Alle leden zijn welkom op de jaarvergadering. Jeugdleden mogen zich laten vertegenwoordigen

door (één van hun) ouders en/of verzorgers.

5.3. Besluiten die genomen zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn bindend.

6. Activiteiten bestuur en leden

6.1. De bestuursleden van Relay met de contactgegevens zullen op de website van Relay worden

vermeld.

6.2. Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij zich af en toe inzet ten bate van de vereniging. Dit

kan zijn door het uitvoeren van bestuurstaken, leveren van hand en spandiensten bij

evenementen, (mede) organiseren van evenementen, zowel eenmalige activiteiten als

repeterende activiteiten.

6.3. Het bestuur heeft een overzicht met taken die binnen de vereniging uitgevoerd worden en

tracht in overleg zo goed mogelijk de activiteiten op de voorkeur van de vrijwilliger af te

stemmen.

6.4. De statuten van de vereniging en het ARBO reglement zijn beschikbaar voor inzage bij het

secretariaat en worden gepubliceerd op de website.